Päätösseminaarissa 31.10. esiteltiin hankkeen tuloksia

Päätösseminaariin oli kokoontunut 30 muutosjohtamisen teemasta kiinnostunutta osallistujaa.

Osatoteuttajat ja Opetushallituksen edustaja Tuula Sumkin kertoivat hankkeen tuloksista ja kehitetyistä malleista. Kuulimme myös työelämän edustajien näkemyksiä oppilaitosten ja työelämän välisestä yhteistyöstä. Lopuksi Jari Kalavainen haastoi osallistujat pohtimaan muutosjohtamiseen liittyviä toimintatapoja.

311019_Päätösseminaarin esitykset

311019 Jari Kalavainen

Yhdessä tulevaan leanisti

Ammatillisen koulutuksen haasteista on kirjoitettu runsaasti palstamillimetrejä viime vuosina. Kustannustehokkuutta, laatua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa peräänkuulutetaan lähes kaikissa yhteyksissä. Lean-ajattelumalli tarjoaa myös koulutusorganisaatioille keinoja päästä tavoitteisiin: lean on yhdessä tekemistä, kokeilemalla oppimista ja jatkuvaa parantamista.

Lean-kehittäminen sisältää keinoja ja menetelmiä parantaa laatua, tuottavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja työhyvinvointia. Lean-periaatteen mukaisesti toimintaa ei kehitetä nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla turhia toimintoja, hukkaa. Keskeistä on tarkastella, mikä on asiakkaan kannalta arvoa tuottavaa työtä ja mikä ei. Oppilaitoksissa asiakas voi olla opiskelija, yritys tai muu yhteistyökumppani.

Oppilaitostenkin lean-työssä lähdetään usein liikkeelle prosessien määrittelystä ja niiden sujuvuuden tarkastelusta. Esimerkiksi hakeutumisvaiheessa on olennaisen tärkeää, että hakija saa riittävästi oikeaa tietoa koulutuksesta, jotta hänet voidaan oikea-aikaisesti ohjata sopivimpaan koulutukseen. Hukkaa kuitenkin usein syntyy, sen seurauksena tehokkuus kärsii ja siksi siitä on pyrittävä eroon. Opetusalalla hukkaa on esimerkiksi se, jos opiskelijoita koulutetaan aloille, joille ei työllisty. Toisaalta opettajan tietopohja voi olla jo vanhentunut eikä opetus enää siksi vastaa työelämän tarpeita. Hukkatekijöitä ovat myös esimerkiksi:

-hyppytunnit

-tilojen alhainen käyttöaste eli turhat tilat

-käyttämättömät koneet ja laitteet

-turhat kokoukset

-asioiden kirjaaminen moniin eri järjestelmiin

-opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisen tunnistamattomuus

Hukkatekijöiden havaitsemista helpottaa, jos prosessista laaditaan arvovirtakuvaus (VSM, Value Stream Map) yhdessä asianosaisten kanssa. Hukan vähenemisen myötä prosessin virtaus paranee, ja virtaustehokkuus on parhaimmillaan silloin, kun asiakkaalle arvoa tuottavaa aikaa on mahdollisimman paljon verrattuna koko prosessissa kuluvaan aikaan. Kun arvovirtakuvauksesta on havaittu, mitä asioita pitäisi kehittää ja miten, on syytä ryhtyä vakioimaan työtapoja ja -menetelmiä; asiakas haluaa, että palvelu on tasalaatuista riippumatta siitä, kuka sen tarjoaa.

Lean-toiminta edellyttää aina ylimmän johdon sitoutumista sekä muutosten läpiviemiseen että pitkäjänteiseen toimintaan. Johdon on viestittävä henkilöstölleen, mitä lean-kehittämistyöllä tavoitellaan ja mitä lean tarkoittaa omassa organisaatiossa. Tavoitteiden saavuttamista pitää seurata mittareilla ja mahdollisiin poikkeamiin tai ongelmiin on reagoitava heti. Proaktiivisuus on suositeltavaa, kuten yleensä hyvässä johtamisessa.

Hyvää ja tuloksellista lean-matkaa kaikille!

Virpi Siipo

lean-asiantuntija, KTT

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Webinaari TyöPAJAt työkaluna 12.2.19

VAMIA TOTEUTTAA WEBINAARIN

TyöPAJAt työkaluna

tiistaina 12.2.2019 klo 13-14

Tervetuloa kuulemaan millaisia kokemuksia Vamialla on työpajojen käytöstä muutostyökaluna tilanteessa, jossa he ovat tavoitelleet työn ja toimintakulttuurin muutosta sekä tukea tiimivastaavien työhön.

Linkki webinaariin tapahtumat -kohdassa.

Jaettu johtaminen puhututti

Projektiryhmän tapaamisessa 26.9.2018 puhututti jaettu johtaminen. Jarmo Kröger Salpauksesta onnistui virittämään ajatuksemme uudistuvan esimiestyön pohdintaan jaetun johtamisen näkökulmasta. Löydät Jarmon diat kohdasta ”materiaalit”. Tästä teemasta järjestämme myös webinaarin. Seuraa blogiamme ja ole kuulolla.

Riitta Kaijansinkko, Raili Karttunen, Marja Riitta Lygdman, Elina Seppä-Jokela, Anne Lahdenperä-Seunavaara, Jarmo Kröger, Anita Tuomola ja Minna Kiviharju

Syksyn matkantekoa yhdessä tulevaan – muutosjohtamisen kuulumisia

Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä
Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä

Matkanteko on alkanut

Omnialla on ilo toimia koordinaattorina hankkeessa, johon on saatu mukaan hyvä oppilaitosverkosto. Ryhmä toisilleen ennen tuntemattomia ammattilaisia on kevään aikana ryhmäytynyt ja alkanut jakaa kokemuksia muutoskokeiluista organisaatioissaan. Jokaisella oppilaitoksella on omat kehittämiskohteet, joita jaetaan ryhmässä ja tulevana lukuvuonna järjestettävissä webinaareissa. Kevät on ollut omien suunnitelmien tarkennuksien ja toiminnan käyntiin polkemisen aikaa. Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä. (Lisätietoja Marja Riitta Lygdman, Omnia)

Salpaus

Salpauksessa on toteutettu opetuspuolen esimiesten haastattelut jaetun johtajuuden toimintamallin kehittämiseksi. Haastattelut liittyvät myös Salpauksen strategiseen kehittämisohjelmaan ”Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen”. Jaetun johtajuuden mallia ja toimintatapoja testaa esimiesten pilottiryhmä. Tulevana syksynä keskitytään kehittämään esimiesten jaettua työtä. Kehitetään myös työmenetelmiä tukemaan yhteistä tekemistä henkilöstön kanssa. Näitä menetelmiä pilotoidaan loppuvuodesta. (Lisätietoja Jarmo Kröger)

Kpedu

Kpedussa edistetään vertaistukea muutoksessa, uudistetaan kehityskeskusteluita ja valmistellaan esimiesohjelmaa. Tiimien uudistamisen myötä henkilöstön kehittämistiimille tulee iso rooli hankkeen toimijana. (Lisätietoja Elina Seppä-Jokela)

Vamia

Vamiassa on päädytty pajamuotoisella toiminnalla luomaan käytännön valmiuksia ottaa reformin tuomia muutoksia käyttöön ja toiminnaksi. Vamiassa on otettu tiimivastaavien rooli käyttöön, jota toimintaa tuetaan työpajoilla. Reformikeskusteluihin ja kehittämiseen haetaan rentoa ja hyvää fiilistä. (Lisätietoja Minna Kiviharju)

Osekk

Osekk on hyvässä tekemisen meiningissä. Esimiesfoorumeissa on kartoitettu muutosjohtamisen osaamistarpeita. Elokuussa käynnistyy esimiesten muutosjohtamisen valmennus organisaation omalla rahoituksella. Strategian päivitystyössä johto ja esimiehet ovat tiiviissä yhteistyössä syksyn aikana. Hankkeen myötä esimiehille käynnistetään vertaisryhmiä vuoden vaiheessa. Teemana on mm. itsensä johtaminen. Kehittämistoimista rakennetaan esimiesten työtä tukeva kokonaisuus. (Lisätietoja Raili Karttunen)

Luksia

Luksia on selvittänyt mm. sitä, millaisia odotuksia työelämällä on Luksialle ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamiselle. Neljäkymmentä (40) työelämäkumppania vastasi Luksian lähettämään kyselyyn.  Kyselyn pohjalta johdolle on tehty toimenpide-ehdotuksia. Haastattelujen ja kyselyn tulokset ovat osana muutosjohtamisen – hankkeen jatkotoimia. (Lisätietoja Anita Tuomola)

Omnia

Organisaatiossa käyttöön otettua työkarttatyöskentelyä hyödynnetään esimiestyön ja johtajien sekä johtajuuden määrittelyssä syksylle sovituissa työpajoissa. Haetaan vastausta siihen, millainen johtaminen ja esimiestyö palvelee parhaiten muuttuvaa työtä, opettajuutta ja organisaatiota Omniassa. Esimiestyön kehittämiseen ja tuen tarjontaan sekä esimiestyön palautteeseen haetaan menetelmiä, jotka toimivat aidosti työn tukena. Samaan aikaan yhteiskehittelyllä johdon, esimiesten ja opetushenkilöstön kanssa luodaan uudenlaista johtamisen kulttuuria. (Lisätietoja Anne Lahdenperä-Seunavaara)